Laatste update: 21 januari 2019

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1.             Definities

1.1   Superschoenen: onderdeel van Deals Outlet BV. gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 73275891

1.2   Omgeving: Superschoenen.nl, en iedere andere door Superschoenen.nl aangewezen applicatie.

1.3   Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

1.4   Website: de website van Superschoenen.nl, te raadplegen via www.Superschoenen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.5   Gebruikers: iedere bezoeker van de Omgeving.

1.6   Klant: iedere gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de koop van een product via het Platform.

1.7   Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Andere Verkoper en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.8   Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.9   Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

Artikel 2.             Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1   Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2   Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze slechts bindend, indien en voor zover deze door Superschoenen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.             Prijzen en informatie

3.1   Alle op de Website, en in andere van Superschoenen.nl of Andere Verkoper afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2   De weergegeven prijzen zijn, indien aangegeven, inclusief verzendkosten.

3.3   De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Superschoenen.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is, daar Andere Verkopers ook de mogelijkheid hebben informatie te plaatsen op het Platform. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Superschoenen.nl of Andere Verkoper afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4   Superschoenen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Dienstverlening Superschoenen.nl

De dienstverlening van Superschoenen.nl ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Andere Verkoper.

Artikel 5.             Totstandkoming Overeenkomst

5.1   De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Andere Verkoper via het Platform en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2   Indien Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Superschoenen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door Andere Verkoper. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de Andere Verkoper, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3   Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Andere Verkoper het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 6.             Uitvoering Overeenkomst

6.1   Zodra de bestelling door Superschoenen.nl is ontvangen, stuurt Andere Verkoper de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Andere Verkoper is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3   Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4   Indien Andere Verkoper de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Superschoenen.nl Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5   Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

6.6   Andere Verkoper is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7.             Herroepingsrecht

7.1   Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

7.2    Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De klant heeft na melding nogmaals 14 kalenderdagen om het product te retourneren. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

7.3   Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 2 gestelde termijn aan Superschoenen.nl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Superschoenen.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Als hiervan gebruikt wordt gemaakt dient hierover contact opgenomen te worden met de klantenservice, waarop een retourformulier met instructies zal worden toegestuurd.

7.4   Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

7.5   Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

ARTIKEL 8.         UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

8.1 Het Herroepingsrecht van de Koper is uitgesloten voor zover is voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, is vermeld

8.2 Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn
 • Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
 • Producten met een beperkte houdbaarheid
 • Kranten, tijdschriften of magazines
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
 • Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd
 • Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding.
 • Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten
 • Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
 • Diensten onder bepaalde omstandigheden

Artikel 9.             Betaling

9.1   Klant dient betalingen aan Superschoenen.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Superschoenen.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 10.             Klachtenprocedure

10.1   Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Superschoenen.nl, dan wel Andere Verkoper, dan kan Klant bij Superschoenen.nl per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2   Superschoenen.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Superschoenen.nl binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht deze bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 11.             Aanbod derde partijen

11.1   De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Superschoenen.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.

11.2   Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde te wenden tot de klantenservice van Superschoenen.nl. Superschoenen.nl heeft hier slechts een bemiddelende rol. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Superschoenen.nl en Superschoenen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

11.3 Andere Verkoper(s) bieden hun producten via het Platform aan. Superschoenen.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de controle of beoordeling van dit aanbod door Andere Verkoper. Superschoenen.nl aanvaard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen, producten en content van al deze Andere Verkoper(s).

11.4 Superschoenen.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor kwaliteit, veiligheid of wettigheid van het door Andere Verkoper aangeboden, dan wel verkochte product. Klant vrijwaart Superschoenen.nl van alle claims inzake de via Platform verkochte producten waaronder maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid als in art. 6:185 BW.

Artikel 12.          Slotbepalingen

12.1           Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2           Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Heerlen.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Superschoenen.nl zal worden beperkt tot de schade als gevolg van opzet of grove schuld van Superschoenen.nl.

12.4           Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, per e-mail of via Facebook contact met ons op.

Superschoenen.nl , onderdeel van Deals Outlet B.V.
Tappersweg 14 016
2031 EV  Haarlem
Nederland

E: support@superschoenen.nl

KvK: 73275891
BTW: NL859434047B01